VDPM AB

info@vdpm.EU  •  Tel: 0512-25028  •  Mob: 0735-660312

info@vdpm.eu | Tel: 0512-25028 | Mob: 0735-660312

VDPM AB - LEVERANSVILLKOR & GDPR.KÖP & LEVERANSVILLKOR e-HANDEL.


FÖRETAGET:
Van Dam Productions & Materials AB (VDPM Europe AB)

POSTADRESS / BESÖKADRESS:
Gröna vägen 5, 534 73 Stora Levene

ORGANISATIONSNR:
556724-5047

Företaget innehar F-skattsedel

ORDER:
Beställningen görs via telefon, E-post eller vid besök på ovanstående adress.

Tel: 0512-25028 eller 0735-660312
E-post: info@vdpm.eu
Websidor: www.vdpm.eu / https://knott.vdpm.se

Beställningar bekräftas av VDPM Europe AB via den e-postadress du angivit vid orderläggningen. Uppgifter om beräknad leveranstid för din order lämnas separat.

PRISER:
Priser visas inkl. moms.
Samtliga priser i SEK (svenska kronor), utan fraktkostnad.
Aktuell momssats 25%.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser och specifikationer utan föregående avisering.

BETALNING:
Vid köp kan du betala med SWISH (1230 670 562), Bankgiro (214-5704) eller Plusgiro (62 50 06-2). När din betalning sedan kommit oss tillhanda expiderar vi din order enligt våra leveransvillkor.

LEVERANSER:
Välj mellan dessa alternativ:
- Hämta på plats i Hällum Prästaströmmen, Vara
- Frakt   Önskas leverans sänder vi varan, mot debitering, med DHL till den terminal som ligger närmast din adress eller till din hemadress om så önskas. Du måste finnas på plats för att ta emot varan vid leveranstillfället eftersom varan annars returneras till terminal och nästa utkörning faktureras beställaren.

VID BESTÄLLD FRAKT MED DHL TILL NÄRMASTE TERMINAL, ALTERNATIVT KÖPARENS HEMADRESS GÄLLER FÖLJANDE:
Köparen ansvarar för att lämnad leveransadress är korrekt och för att vara på plats när frakten anländer. Under transport är godset försäkrat av transportören varefter risken för varan övergår på köparen efter mottagandet. Varan måste hämtas ut från DHL terminal inom 3 dagar efter ankomstavisering. Vid ej uthämtad vara debiteras kunden för returfrakt och upplupen terminalhyra.

LEVERANSTID:
Kontakta oss via telefon eller e-post för besked om leveranstid. De flesta produkter är lagervaror och då sker leverans inom 1-5 dagar. Varor på beställning har normalt en leveranstid om 1-3 veckor. Vi friskriver oss från skyldighet att ersätta köpare vid leveransförseningar.

TILLÄMPNING OCH KONSUMENTKÖPLAGEN:
Försäljningsvillkoren gäller för de köp du som konsument eller företag ingår med VDPM Europe AB. Vi tillämpar bestämmelserna i konsumentköplagen (SFS 1990:932) som innehåller utförliga i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter, Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) och Pul Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen.

AVLÄMNANDE OCH RISK FÖR VARAN:
Om inte annat avtalats ska konsumenten hämta varan hos säljaren eller säljarens ombud. Om säljaren ska leverera varan till konsumenten ska konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida inget annat överenskommits. Konsumenten ska därvid ta emot varan på avtalad tid och plats. Om konsumenten inte hämtar varan enligt överenskommelsen, eller vid leverans till honom, inte tar emot varan på avtalad tid, ska han ersätta säljarens tilläggskostnader. Risken för varan övergår på konsumenten när varan avlämnas.

TRANSPORTSKADA:
Det åligger mottagaren att vid avhämtning noga granska varan och omgående och på plats anmäla ev. transportskada till DHL och också till VDPM Europe AB. Vid en senare anmälan är inte fraktföretaget skyldig att ersätta skadan.

FEL:
Frågan om varan är felaktig regleras utförligt i 16-21a §§ KKL. Säljaren svarar för att varan är felfri när den avlämnas. Säljaren ansvarar inte för försämring (bristfällighet) som uppkommit därefter t.ex genom förslitning av förbrukningsdetalj, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att bruks- eller monteringsanvisningar inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts.

GARANTI:
På samtliga delar i vårt sortiment lämnar vi 1 års fabriks- garanti. Delar som är monterade på fel sätt eller som är skadade vid monteringen är utesluten från alla sorters garanti. Övriga villkor enligt Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932).

REKLAMATION:
Reklamation av vara ska ske skriftligt via brev till VDPM Europe AB eller via e-post till "info@vdpm.eu". Reklamation ska delges säljaren inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet. Reklamation gjord inom två månader från det att felet märkts ska anses ha lämnats i rätt tid. Konsumenten ska kunna uppvisa köpehandling eller kvitto som styrker att varan köpts hos säljaren.

REKLAMATION - PRIVATPERSON:
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger dig som kund tre års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan.

REKLAMATION - FÖRETAG:
Har garantitiden löpt ut ligger det på köparens ansvar att visa att felet fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen ger företag två års reklamationsrätt mot ursprungligt fel på varan. Se https://konsumentverket.se

TVIST:
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i konsumentköplagen ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan parterna. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden ARN, i den mån nämnden är behörig. Vi följer ARN:s rekommendationer. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

ÅNGERRÄTT PRIVATPERSON OCH FÖRETAG:
Privatpersoner har, enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, 14 dagars full ångerrätt. Vill du ångra ett köp ska du skriftligen anmäla detta till "info@vdpm.eu". Ångerrätten gäller ej för registrerade fordon, specialbeställda eller specialanpassade produkter. En förutsättning för återbetalning är att varan är oanvänd, i originalskick och i förekommande fall förpackad i det oöppnade, ursprungliga emballaget. Företag saknar ångerrätt och beställningar gjorda till VDPM Europe AB är därför bindande.

RETURER:
Vid returfrakt står köparen för fraktkostnaden. Postförskott/efterkrav för returer till VDPM Europe AB godkänns ej och löses därför ej ut. Återbetalning till kund sker när den returnerade varans skick godkänts av säljaren.

PRODUKTINFORMATION:
VDPM Europe AB förbehåller sig rätten till ändringar av priser och specifikationer utan föregående avisering. Produktbilder i vårt marknadsföringsmaterial kan ibland innehålla extrautrustning som ej ingår i standardprodukten. I sådant fall är det den skriftliga specifikationen i anslutning till bilden som gäller. VDPM Europe AB frånskriver sig från ansvar för förändringar i produkter som ej aviserats oss av tillverkare eller generalagent och som därför ej framgår av vårt bildmaterial.

FORCE MAJEURE:
Vid omständigheter utanför VDPM Europa AB kontroll som ändrad lagstiftning, strejk, blockad, myndighetsåtgärder, naturkatastrofer, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning eller liknande händelser äger VDPM Europa AB rätt att skjuta upp fullgörandet av köpeavtalet så länge omständigheterna föreligger. Om sådan försening överstiger 2 månader äger båda parter rätt att häva avtalet med omedelbart verkan utan någon skyldighet att erlägga skadestånd.

SMS-UTSKICK:
Det mobiltelefonnummer du anger kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

VDPM AB - GARANTIVILLKOR VDPM TRAILERS.GARANTIVILLKOR


För att garantin skall gälla krävs det att man följer föreliggande skötsel- och bruksanvisningar (även muntliga) ovillkorligt!

Vi ger våra släpvagnar ett (1) års garanti på delar och fem (5) års garanti på ramen (svetsning / galvning) till följande villkor (nedan kallat: garanti):

 1. Garantiperioden börjar fr.o.m. släpvagnens överlämnande till slutkunden och varar i ett (1) år (eller fem (5) år om det gäller ramen). Tillverkaren garanterar att, under garantiperioden, släpvagnen är fri från material- och produktionsfel utifrån dagens teknologiska läge. Vid upptäckt av eventuella material- och produktionsfel åtar sig tillverkaren att åtgärda dessa på egen bekostnad.

 2. Garantin gäller inte om:
  1. köparen inte har informerat säljaren om fel på släpvagnen utan dröjsmål och inte lämnat tillfälle för säjlaren att kontrollera felet och åtgärda det ofördröjligen. Skyldigheten att utan dröjsmål informera om felet anses som icke uppfylld om säljaren inte har informerats om felet senast inom tre (3) arbetsdagar från felets upptäckt;
  2. släpvagnen har hanterats i strid mot driftbestämmelser eller använts med en totalvikt som överstiger det tillåtna;
  3. om släpvagnen har reparerats eller servats eller byggts om av annan än en, av tillverkaren eller säljaren auktoriserade serviceverkstäder;
  4. köparen inte har följt villkoren för släpvagnens användning och/eller service. Tider som anges av tillverkaren gäller endast vid släpvagnens användning under normala förhållanden. Extrema användningsförhållanden (belastning under längre tid än normalt, hård belastning av släpvagnen på undermåliga vägar mm) förutsätter tätare underhållsintervaller.

 3. Garantin omfattar inte:
  1. släpvagnens normala slitage och fel som har orsakats av miljöpåverkan;
  2. galvningens naturliga mattning och skrovlighet på grund av väderpåverkan samt rostbildning på grund av mekaniska skador;
  3. normal service samt diverse vätskor som används vid service- och reparationsarbeten.

 4. Tillverkaren åtar sig att kostnadsfritt åtgärda alla material- eller produktionsfel som omfattas av garantin. Felen åtgärdas på ett av tillverkaren valt sätt enligt följande:
  1. den defekta släpvagnsdelen repareras;
  2. en defekta släpvagnsdelen byts ut mot ny släpvagnsdel.

 5. Om tillverkaren har bytt ut en defekt släpvagnsdel mot ny, överlämnas den utbytta släpvagnsdelen i tillverkarens ägo.

 6. Vid montering av nya detaljer på släpvagnen i samband med garantin upphör garantitiden för dessa detaljer samtidigt med upphörande av den allmänna garantitiden för släpvagnen enligt punkt 1.

 7. Åtgärdande av fel som upptäcks under garantitiden ordnas av försäljningskontoret eller återförsäljaren som har sålt släpvagnen. För varje garantiärende upprättas skriftlig reklamation.

 8. Transport av släpvagnen eller delar till verkstaden som ansvarar för garantireparationer sker på köparens bekostnad.

 9. Om behov för kompletterande service uppstår under garantireparationer, måste försäljningskontoret eller återförsäljaren som ansvarar för felens åtgärdande informera köparen om det. Kostnader i samband med kompletterande servicearbeten bärs av köparen.

 10. Köparens utgifter för släpvagnshyra, lönekrav från de anställda, förlorad inkomst och utebliven vinst mm på grund av släpvagnens garantireparationer ersätts inte.

VDPM AB - HANTERING PERSONUPPGIFTER.GDPR.


Dataskyddsombudet för personuppgiftsansvarig kan kontaktas på: "info@vdpm.eu".

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER:
Vi samlar in och använder dina personuppgifter bara till att:
- Leverera din beställning (ditt köp).
- Garantiregistrera produkter/fordon.
- Vid avbetalning och kreditköp

Insamling av personuppgifter sker via vdpm.eu, E-post eller genom att du som kund kontaktar oss personligt.

LAGRINGSTID OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vi behandlar och lagrar bara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med lagringen eller under den tid vi är ålagda att göra det enligt bokföringslagen. När syftet inte längre gäller eller är uppfyllt, kommer dina personuppgifter att raderas eller begränsas. När uppgifter begränsas kommer de att raderas så snart som de lagringstider som åläggs oss enligt lag eller kontrakt inte längre är ett hinder för att de raderas, så länge som det inte finns någon anledning att anta att raderingen skulle äventyra dina berättigade intressen samt under förutsättning att raderingen inte innebär en orimligt stor ansträngning på grund av lagringens speciella art.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJEPART:

Vi lämnar ut personuppgifter vid kreditköp (finanseringsbolagspartner SVEA Ekonomi) och Transportstyrelsen vid ägarbyte av fordon.

DINA RÄTTIGHETER:
- Du har rätt att kräva ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig.
- Du har rätt att få dessa uppgifter ändrade om de är felaktiga eller raderade.
- Du har rätt att lämna in klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlat eller felaktigt använt dina personuppgifter.

COOKIES:
Vi använder inga cookies. Cookies från tredje parti, såsom sökmaskiner, kan förekomma.

ANVÄNDARVILKOR:
Vi reserverar oss för alla tryckfel som finns på våra hemsidor, vissa bilder kan vara skyddade och ni bör därför fråga oss innan dessa sprids vidare.

VDPM AB - Starkast i sin prisklass !!